Martion: Alternatív Idők Szerepjáték
Jeszenszky Lénárd
Születési idő:
1511
Nem:
Férfi
Korszak: Modern kor
Jeszenszky Lénárd
(34)
Erdélyi vámpírok Grófja, a CLOE vezetője
Testalkat:
Magas, átlagos testalkatú
Vonások:
Erőteljes és határozott vonások jellemzik
Szem:
Sötétbarna
Haj:
Hosszabbra hagyott sötétbarna haját néha hátracsatolja, de általában szabadon hagyja.
Általános öltözet:
Elegáns úriembernek tűnik, bár mintha nem egészen ebből a korból való volna. Az öltönyei kicsit furcsábban szabottak, az ingeinek gyakran zsabós az eleje, és... az ott egy páncéling?
Első benyomás, kisugárzás:
Azt első pillantásra lehet látni, hogy ezzel a férfival nem érdemes viccelni. Tekintélyt parancsoló megjelenését távolságtartása csak még fokozza.
Leírás
Román Vámpírtársadalom


Hierarchia


A magyar vámpírtársadalomhoz igen hasonló, de néhány pontjában eltérő hierarchiájú társadalom, melynek élén a román vámpírherceg áll.
Az ország területileg itt is birtokokra van osztva, melyeknek élén a birtokurak és birtokúrnők állnak, akik a hercegnek tartoznak hűséggel.
A különbség leginkább a Trianoni békeszerződés előtti magyar területeket, Erdélyt érinti, amely mivel történelmileg különálló egységként szerepelt, és valójában mindig igyekezett viszonylagos autonómiáját megőrizni, a román vámpírtársadalomban kivételes helyzetben van. A halandók nagy háborúit követően kialakult politikai határokat figyelembe véve a magyar és román hercegek, valamint az érintett birtokurak és birtokúrnők közösen jutottak konszenzusra, miszerint Erdély a halandók felosztásával megegyezően a vámpírtörvények szerint is a román herceg fennhatósága alá tartozik majd. Viszont elkerülendő az esetleges vitákat, vagy nacionalista háborgásokat, a birtokurak és birtokúrnők kivétel nélkül megtarthatták pozícióikat, és megválaszthattak egy kijelölt vezetőt, Erdély Grófját, aki az erdélyi birtokok ügyeiért felelős, ily módon biztosítva a térség autonómiáját. A gróf viszont a román herceg alá tartozik, döntéseit a herceg megkérdőjelezheti, vagy megvétózhatja, neki tartozik elszámolással. Ily módon a román vámpírtársadalom egységes maradt, és a halandókat érintő kisebbségi, politikai, nemzeti kérdések békésen elrendeződtek.

Jelenlegi helyzet kialakulása, törvények


A román vámpírherceg törvényei a legfőbb pontokban megegyeznek az általánosan elfogadottakkal.

A legszigorúbb büntetéssel súlyt le a törvény azokra akik:

-Kockáztatják a talanok előtti lelepleződést

-Súlyos fizikai vagy mentális károsodást okoznak egy halandó mágusnak.

Amiben eltér a magyar vámpírtörvényektől:

-Nem büntetik, ha egy vámpír befolyásolómágiát alkalmaz egy halandón, amennyiben az előbb említett két ponton nem szegi meg a törvényt.

-Egy halandó beölelését a birtokúrnak/birtokúrnőnek kell jelenteni, akinek a jóváhagyása után történik a beölelés, ellenkező esetben szabadon dönthet úgy a birtokúr/birtokúrnő, hogy elpusztítja az ivadékot és/vagy a mesterét, viszont nincs rá törvényi szabályozás, hogy ne lehetne kiskorút beölelni (engedéllyel). 1945-ben, a vámpír politikai helyzet rendezésekor választották meg az erdélyi birtokurak és birtokúrnők Jeszenszky Lénárdot, Brassó (1-es) birtok urát grófnak. Az ő atyja alapította még az 1400-as évek végén a CLOE - Confoederatio Lunae Ordo Equester (Hold Szövetsége Lovagrend) vámpír-lovagrendet, ami az igazságszolgáltatásért és rendfenntartásért volt felelős, ő maga az első tagok közt van számon tartva, és atyja végső halála után ő lett a CLOE vezetője. Híres szigorú erkölcsi tartásáról, és szigorú szabályairól. Az ő törvényei van, hogy eltérnek a román hercegéitől, de alapjaiban megegyeznek, épp csak a büntetései súlyosabbak, a megtorlása könyörtelenebb. A rend megmaradt és új tagjai képzik az erdélyi birtokokon a rendfenntartás szervét, mind személy szerint őalá tartoznak, neki tartoznak engedelmességgel és elszámolással. Szoros együttműködésben áll az Erdély területén élő vérállatokkal, akik elismerik ezt és támogatásáért cserébe alárendelik falkáik törvényeit az övéinek.

Birtokok
Erdélyt a talan közigazgatási megyék szerint 16 tartományra tagolják.

1. birtok - Brassó; Birtokúr: Gróf Jeszenszky Lénárd

2. birtok - Kovászna

3. birtok -Hargita; Birtokúr: Jeszenszky Péter

4. birtok - Szeben

5. birtok - Maros

6. birtok - Beszterce-Naszód

7. birtok - Máramaros

8. birtok - Szilágy

9. birtok - Kolozs

10. birtok - Fehér

11. birtok - Hunyad

12. birtok - Bihar

13. birtok - Szatmár

14. birtok - Arad

15. birtok - Temes

16. birtok - Krassó-Szörény

CLOE - Confoederatio Lunae Ordo Equester (Hold Szövetsége Lovagrend)

Az 1400-as években alapította Mechwart András erdélyi birtokúr, aki szentül hitt a lovagi eszmék éjlényekre is hatást gyakoroló dogmáiban, a szigorú rendben és abban, hogy enélkül a vámpírok társadalma halálra van ítélve. Éjlények számára létrehozott egy lovagrendet, amellyel jelentős katonai erőre tett szert. Megregulázta a kényük-kedvük szerint mészárló, halandók fölött hatalmaskodó vámpírokat, és meggátolta, hogy fontosabb politikai tisztségeket töltsenek be, ezáltal csökkentette a halandók történelmére gyakorolt hatásukat. Mechwart meggyőződése volt, hogy a vámpíroknak kívülállóként kell szemlélniük a halandó világot, a saját törvényeik szerint kell élniük és semmilyen körülmények közt nem derülhet fény a létezésükre. Eredetileg ellenezte, hogy akár a mágusvilággal is kapcsolatot teremtsen bármelyikük, így az Erdélyi vámpírtársadalom szokatlanul zárt, elvonult közösséget alkotott hosszú évekig, tagjai sokkal hagyománytisztelőbbek, a korral kevésbé haladtak, mert minden technikai újítást elvetettek. Miután Mechwartot elérte a végső halál, helyét a Rendben és pozícióját birtokúrként Brassó megyében Jeszenszky Lénárd vette át, aki beölelésétől tagja volt a CLOEnak, valamint ő volt Mechwart egyetlen életben maradt tanítványa. Az ő irányítása alatt a rend ismét felvirágzott, hajlandó volt engedményeket tenni a kornak, de szigorú elveiből nem engedett, a második világháború után a szétzilált helyzetet sikerült békésen rendeznie és Erdély Grófjaként az eddig háttérből felügyelő lovagrendből hivatalos rendvédelmi szervet alkotott. Itányításának kezdetétől próbálta hatalmát és a CLOE-t kiterjeszteni a vérállatok falkáira is, ám áttörő sikert csak akkor aratott, mikor 2008-ban Moldován Zsolt átvette a legmeghatározóbb erdélyi vérállatfalka, a vérmedvék vezéri szerepét. A korábbi falkavezérrel számos súlyos nézeteltérése és kisebb-nagyobb összecsapása volt, ám Moldován szövetségre lépett vele, a falkavezérek közül elsőként lépett be a CLOE-ba, majd őt követve sorra a kisebb populációjú falkák, a vérfarkasos és vérmacskák is csatlakoztak hozzá. Ezáltal Jeszenszky létrehozta az Erdélyben az egységes éjlénytársadalmat, amelyet ő irányít a CLOE segítségével.

Karakterkép:
Eoin Macken
Korszak: Középkor
Korszak: Újkor